Иргэд тусгай зөвшөөрөл авах, сунгуулах, сэргээх гэж төрийн байгууллагын үүд сахихгүйгээр E-Mongolia-с авах боломжтой боллоо. Тус системд 100 гаруй төрлийн тусгай зөвшөөрөл орсон юм. Иргэд www.e-mongolia.mn сайтаар нэвтэрч, доорх 100 гаруй төрлийн тусгай зөвшөөрлийг цахимаар авч болох юм. Хэрвээ иргэд E-Mongolia гар утсандаа суулгах, нэвтрэх, бүртгүүлэх, үйлчилгээ авахад асуудал тулгарч байвал Төв шууданд байрлах E-Mongolia иргэдэд заавар, зөвлөгөө, тусламж өгөх төвд хандах боломжтой.

 1. Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах
 2. Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах
 3. Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх
 4. Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх
 5. Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн захирлын нэр солих
 6. Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийлгэх
 7. Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлсэнг дахин олгох
 8. Улирлын түр үйлчилгээнд спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл
 9. Эрчим хүчний барилга байгууламж эзэмших тусгай зөвшөөрөл
 10. Суурин холбооны тусгай зөвшөөрөл
 11. Сансрын хөдөлгөөнт холбооны тусгай зөвшөөрөл
 12. Интернетийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл
 13. Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
 14. Радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл
 15. Үүрэн холбооны үйлчилгээнд Радио давтамжийн тусгай зөвшөөрөл авах
 16. Интернетийн үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах
 17. Сансрын холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, ашиглах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах
 18. Радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл
 19. Үүрэн холбооны үйлчилгээнд Радио давтамжийн тусгай зөвшөөрөл авах
 20. Интернетийн үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах
 21. Сансрын холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, ашиглах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах
 22. Сансрын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах
 23. Радио, телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах
 24. Олон суваг дамжуулах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах (Хиймэл дагуулаар дамжуулах)
 25. Олон суваг дамжуулах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах (Бусад)
 26. Радио давтамжийн тусгай зөвшөөрөл сунгалт –
 27. Өргөн нэвтрүүлгийн тусгай зөвшөөрөл шинээр авах
 28. Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах
 29. Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 30. Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сэргээх
 31. Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нөхөж авах
 32. Зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах
 33. Зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 34. Зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сэргээх
 35. Зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нөхөж авах
 36. Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн тодорхойлолт
 37. Зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн тодорхойлолт
 38. Тамхи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл
 39. Тамхи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл сунгалт
 40. Тамхи импортлох тусгай зөвшөөрөл
 41. Тамхи импортлох тусгай зөвшөөрөл сунгах
 42. Спирт үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл
 43. Спирт үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл сунгалт
 44. Архи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл
 45. Архи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 46. Дарс үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл
 47. Дарс үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 48. Шар айраг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл
 49. Шар айраг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 50. Архи импортлох тусгай зөвшөөрөл
 51. Архи импортлох тусгай зөвшөөрөл сунгах
 52. Дарс импортлох тусгай зөвшөөрөл
 53. Дарс импортлох тусгай зөвшөөрөл сунгах
 54. Шар айраг импортлох тусгай зөвшөөрөл
 55. Шар айраг импортлох тусгай зөвшөөрөл сунгах
 56. Уламжлалт аргаар үйлдвэрлэсэн согтууруулах ундаа импортлох тусгай зөвшөөрөл
 57. Уламжлалт аргаар үйлдвэрлэсэн согтууруулах ундаа импортлох тусгай зөвшөөрөл сунгах
 58. Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг борлуулах тусгай зөвшөөрөл олгох
 59. Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг борлуулах тусгай зөвшөөрөл сунгах
 60. Тамхины ургамал тарих тусгай зөвшөөрөл олгох
 61. Тамхины ургамал тарих тусгай зөвшөөрөл сунгах
 62. Таримал ургамлын үр үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох
 63. Таримал ургамлын үр үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 64. Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг импортлох тусгай зөвшөөрөл олгох
 65. Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг импортлох тусгай зөвшөөрөл сунгах
 66. Шинээр малын үүлдэр, омог бий болгох тусгай зөвшөөрөл олгох
 67. Шинээр малын үүлдэр, омог бий болгох тусгай зөвшөөрөл сунгах
 68. Гадаадаас сайжруулагч мал, амьтан авах тусгай зөвшөөрөл олгох
 69. Гадаадаас сайжруулагч мал, амьтан авах тусгай зөвшөөрөл сунгах
 70. Бичил биетнийг өсгөвөрлөх тусгай зөвшөөрөл олгох
 71. Бичил биетнийг өсгөвөрлөх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 72. Мал гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрөл олгох
 73. Мал гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрөл сунгах
 74. Үр, өндгөн эс, хөврөлийг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох
 75. Үр, өндгөн эс, хөврөлийг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 76. Үр, өндгөн эс, хөврөлийг үйлчилгээнд нэвтрүүлэх тусгай зөвшөөрөл олгох
 77. Үр, өндгөн эс, хөврөлийг үйлчилгээнд нэвтрүүлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 78. Үржүүлгийн бүтээгдэхүүн гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрөл олгох
 79. Үржүүлгийн бүтээгдэхүүн гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрөл сунгах
 80. Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох
 81. Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 82. Тамхи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 83. Тамхи импортлох тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 84. Спирт үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 85. Архи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 86. Дарс үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 87. Шар айраг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 88. Архи импортлох тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 89. Дарс импортлох тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 90. Шар айраг импортлох тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 91. Уламжлалт аргаар үйлдвэрлэсэн согтууруулах ундаа импортлох тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 92. Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг борлуулах тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 93. Тамхины ургамал тарих тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 94. Таримал ургамлын үр үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 95. Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг импортлох тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 96. Шинээр малын үүлдэр, омог бий болгох тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 97. Гадаадаас сайжруулагч мал, амьтан авах тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 98. Бичил биетнийг өсгөвөрлөх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 99. Мал гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 100. Үр, өндгөн эс, хөврөлийг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 101. Үр, өндгөн эс, хөврөлийг үйлчилгээнд нэвтрүүлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 102. Үржүүлгийн бүтээгдэхүүн гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 103. Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 104. Сувилалын чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах
 105. Ахуйн хортон шавьж, мэрэгч устгал, ариутгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах
 106. Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах
 107. Эмийн сангийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар Засгийн газрын 100 хоногт багтаан төрийн 50 орчим байгууллагын 516 үйлчилгээг цахимжуулж, E-Mongolia системд нэгтгэсэн билээ.